Orlofsmál

Orlofssjóður Sjúkraliðafélags Íslands er fjármagnaður með sérstöku framlagi atvinnurekenda. Iðgjald atvinnurekanda til Orlofsheimilasjóðs Sjúkraliðafélags Íslands er 0.50% af öllum launum hjá Ríki og SFV, Hjá Reykjavíkurborg er 0.30%.  Samband íslenskra sveitarfélaga er það 0.65%. Sjóðnum er ætlað að skapa félagsmönnum möguleika til orlofsdvalar eða annarrar afþreyingar í sumarleyfi sínu.

Lengd orlofs

Lágmarksorlof skal vera 192 vinnuskyldustundir miðað við fullt ársstarf. Starfsmaður sem hefur unnið hluta af fullu starfi eða hluta úr ári skal fá orlof 16 vinnuskyldustundir fyrir fullt mánaðarstarf. Þegar starfsmaður í vaktavinnu fer í orlof skal hann fá óyggjandi upplýsingar um hvenær hann skuli mæta á vakt að orlofi loknu og skal þá að jafnaði miða við að varðskrá haldist óbreytt.

Sá starfsmaður sem náð hefur 30 ára aldri á því almanaksári sem tímabil sumarorlofs tilheyrir fær að auki orlof sem svarar til 24 vinnuskyldustunda í dagvinnu. Við 38 ára aldur fær hann enn að auki orlof, sem svarar til 24 vinnuskyldustunda í dagvinnu.

Orlofslaun

Starfsmaður skal fá 10,17% orlofsfé á yfirvinnu og álagsgreiðslur samkvæmt samningi þessum. Við 30 ára aldur skal hann fá 11,59%. Við 38 ára aldur skal hann fá 13,04%. Starfsmaður sem þegar hefur áunnið sér rétt umfram það sem hér getur skal halda honum en um frekari ávinnslu fer samkvæmt 1. mgr. Taki starfsmaður laun eftir tímakaupi í dagvinnu greiðist orlofsfé einnig á dagkaupið. Starfsmaður á föstum mánaðarlaunum fær greidd dagvinnulaun í orlofi miðað við meðaltal starfshlutfalls á orlofsárinu.

Orlofsárið

Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl.

Sumarorlofstími

Tímabil sumarorlofs er frá 1. maí til 15. september hjá Ríkinu og Samtök fyrirtækja í velferðaþjónustu ( SFV ).

Tímabil sumarorlofs er frá 15. maí til 30. september hjá Samband íslenskra Sveitarfélaga og Reykjavíkurborg.

Starfsmaður á rétt á að fá 192 vinnuskyldustunda orlof sitt á sumarorlofstímabilinu. Eigi starfsmaður lengra orlof á hann rétt á að fá allt orlof sitt á sumarorlofstímabilinu, verði því við komið vegna starfa stofnunarinnar.

Sé orlof eða hluti orlofs tekið eftir að sumarorlofstímabili lýkur, skal sá hluti orlofsins lengjast um fjórðung. Sama gildir um orlof, sem tekið er fyrir sumarorlofstímabil samkvæmt beiðni stofnunar.

Ákvörðun orlofs

Yfirmaður ákveður í samráði við starfsmenn hvenær orlof skuli veitt. Honum er skylt að verða við óskum starfsmanns um hvenær orlof skuli veitt á sumarorlofstíma ef því verður við komið vegna starfa stofnunarinnar. Yfirmaður skal að lokinni könnun á vilja starfsmanna tilkynna svo fljótt sem unnt er og í síðasta lagi mánuði fyrir byrjun orlofstímabils hvenær það skuli hefjast nema sérstakar ástæður hamli.

Veikindi í orlofi

Veikist starfsmaður í orlofi telst sá tími, sem veikindum nemur ekki til orlofs, enda tilkynni hann veikindin svo fljótt sem auðið er og sanni með læknisvottorði, að hann geti ekki notið orlofs.

Frestun orlofs

Nú tekur starfsmaður ekki orlof eitthvert ár og á hann þá rétt á, með samþykki yfirmanns, að leggja saman orlof þess árs og hins næsta til orlofstöku síðara árið.

Nú tekur starfsmaður ekki orlof eða hluta af orlofi skv. beiðni yfirmanns síns og geymist þá orlofið til næsta árs ella ber honum þá yfirvinnukaup fyrir starf sitt þann tíma. Annars er starfsmönnum óheimilt að taka vinnu í stað orlofs í starfsgrein sinni.

Áunninn orlofsréttur

Áunninn orlofsréttur látins starfsmanns skal renna til dánarbús hans.

Orlofsnefnd

Hlutverk orlofsnefndar er að hafa sem fjölbreyttast í boði í orlofsmálum hvort sem það er um vetur eða sumar. Einu sinni á ári er gefið út blað þar sem fram kemur hvað í boði er.

http://www.orlof.is/slfi/

(eingöngu fyrir félagsmenn að bóka og kaupa)