Nýjar úthlutunarreglur Styrktarsjóðs BSRB - 1. des. 2003

taka gildi frá næstu áramótum.

ÚTHLUTUNARREGLUR
STYRKTARSJÓÐS BSRB

 

1.         Sjóðurinn greiðir bætur til sjóðfélaga í slysa- og veikindatilfellum eftir því sem nánar er mælt fyrir  í þessum reglum. Sjóðurinn styrkir einnig fyrirbyggjandi aðgerðir á sviði heilsueflingar og forvarnir gegn sjúkdómum sbr. lið 5.

Nokkrar breytingar hafa orðið á þeim, bæði eru ný ákvæði og hækkun á upphæðum í ýmsum eldri ákvæðum.

2.         Rétt til dagpeninga eða styrks úr sjóðnum eiga þeir sem aðild eiga að sjóðnum og njóta veikindaréttar samkvæmt gr. 2.2.1 í samkomulagi BSRB um veikindarétt enda hafi verið greitt vegna þeirra í sjóðinn a.m.k. 6 mánuði fyrir styrkveitingu. 

 

3.         Dagpeningar greiðast úr sjóðnum með eftirfarandi hætti:

Hér eftirfarandi eru nýju reglurnar og er feitletrað það sem hefur breyst frá núgildandi reglum. 

a.        Dagpeningar greiðast frá þeim tíma sem samnings-/lögbundinni launagreiðslu frá atvinnurekanda lýkur.  

b.   Upphæð dagpeninga skal vera 80% af meðal heildarlaunum síðustu 12 mánuði. Sé starfstími skemmri skal miðað við meðaltal launa þann tíma.

c.       Heimilt er að greiða dagpeninga hlutfallslega ef sjóðfélagi getur ekki vegna veikinda unnið fulla vinnu samkvæmt læknisráði.

d.       Heimilt er að greiða dagpeninga í allt að 60 daga vegna langvarandi veikinda maka eða barna sjóðfélaga enda missi hann launatekjur vegna þeirra. Sjóðfélagi skal þó hafa náð eins árs sjóðsaðild til að njóta þessarar heimildar.

Með umsókn um dagpeninga skal fylgja læknisvottorð um vinnuhæfni, síðasti launaseðill (eða fleiri eftir atvikum) ásamt staðfestingu á heildarlaunum s.l. 12 mánuði. Einnig vottorð frá launagreiðanda um hvenær rétti til launa í veikindum lýkur.

4.         Réttur sjóðfélaga til dagpeninga á hverjum 12 mánuðum er:

a.  Starfstími 6 til 12 mánuðir, 45 dagar.

b.  Starfstími lengri en 12 mánuðir, 90 dagar, þó þannig að samanlagt greiðslutímabil vinnuveitanda og sjóðsins verði aldrei lengra en 360 dagar.

Dagpeningar greiðast ekki lengur en ráðningu starfsmanns er ætlað að standa.

5.         Sjóðurinn styrkir þjálfun, forvarnir og fyrirbyggjandi aðgerðir á eftirfarandi hátt:

a.       Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til sjúkraþjálfunar, sjúkranudds, nálastungumeðferðar, hnykklækninga (kiropraktor) og meðferðar hjá sálfræðingi 800 kr. fyrir hvert skipti, allt að 25 skipti á ári.  Styrkur fyrir þessi tilfelli samanlagt skal þó að hámarki vera 20.000 kr. á ári. Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til meðferðar hjá Heilsustofnuninni í Hveragerði, einnig til þjálfunar hjá Hjarta- og lungnastöðinni eða sambærilegum stofnunum. Styrkur fyrir þessi tilfelli samanlagt skal þó að hámarki vera 20.000 kr. á ári.

b.      Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk fyrir skoðun hjá Leitarstöð Krabbameinsfélagsins eða kvensjúkdómalækni einu sinni á ári. Einnig vegna skoðunar hjá Hjartavernd einu sinni á ári. 

(Ef þú vilt sleppa við að leggja úr fyrir kostnaði þá er hægt að hafa samband við Styrktarsjóðinn, sími 525 8380, fax 525 8389, netfang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. þegar búið er að panta tíma.  Þá er ekki þörf á að fylla út umsókn og greiðir þá sjóðurinn beint til Krabbameinsfélagsins eða Hjartaverndar.)

c.       Sjóðurinn tekur þátt í ferðakostnaði sjóðfélaga sem þurfa að fara landshluta á milli til aðgerða eða rannsókna að læknisráði vegna þeirra sjálfra, maka þeirra og barna, enda hafi verið greitt vegna þeirra í sjóðinn í 6 mánuði af síðustu 12. Sækja verður um styrk til Tryggingastofnunar. Sé beiðni hafnað greiðir sjóðurinn 10.000 kr. fyrir 250 - 400 km akstur og 15.000 kr. fyrir akstur umfram 400 km. Fyrir flugfargjöld greiðir sjóðurinn allt að 15.000 kr.  Greitt verður að hámarki fyrir þrjár ferðir á hverju 12 mánaða tímabili. Sjóðstjórn er heimilt að víkja frá þessum viðmiðunum ef fyrir því liggja ríkar ástæður.

d.      Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 mánuðum, fær styrk að hámarki  10.000 kr. á ári samkvæmt reikningi frá eftirtöldum aðilum. Líkamsræktarstöðvum, sundstöðum, skíðastöðum eða íþróttafélagi að því tilskildu að það sé til 3ja mán. eða lengur. Einnig heilsurækt sem telst sambærileg að dómi sjóðstjórnar.

e.       Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til ættleiðingar barns 200.000 kr. í eitt skipti, til glasafrjóvgunar 100.000 kr. í eitt skipti og til tæknisæðingar 21.000 kr. einu sinni á ári.

f.        Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til laser aðgerðar á öðru auga 25.000 kr. eða 50.000 kr. fyrir bæði augu. Einnig fær sjóðfélagi styrk til kaupa á sjónglerjum einu sinni á hverjum 48 mánuðum, 50% af kostnaði sem fer yfir 30.000 kr.

Vegna liða a. og c. skal fylgja kvittun sem ber með sér fjölda meðferða og dagsetningu þeirra.

Vegna liða b., d., e. og f. skal fylgja frumrit reiknings sem ber með sér tímasetningu, nafn og kennitölu umsækjanda. Sjóðfélagi sem hefur verið í félagsmaður í a.m.k. 1 ár hefur rétt til styrkja úr sjóðnum í 6 mánuði eftir starfslok.

6.         Greiddur er  50.000 kr. styrkur vegna útfarar, enda hafi hinn látni verið sjóðfélagi í a.m.k. 6 mánuði fyrir andlát.   Einnig er greiddur útfararstyrkur vegna þeirra sem látið hafa af störfum og farið á ellilífeyri og hafa verið sjóðfélagar síðustu 6 mánuði fyrir starfslok.

7.         Sjóðstjórn er heimilt að víkja frá framangreindum reglum og veita styrk vegna sérstakra aðstæðna sem hafa í för með sér launamissi eða veruleg fjárútlát sjóðfélaga vegna veikinda hans sjálfs eða nánustu fjölskyldu.

8.         Umsókn um styrki skal gerð á til þess gerðum eyðublöðum sem liggja frammi á skrifstofu Styrktarsjóðs og hjá aðildarfélögum hans og henni skilað til sjóðsins ásamt nauðsynlegum vottorðum. Styrkir úr sjóðnum greiðast mánaðarlega. Umsókn skal hafa borist skrifstofu sjóðsins eða hafa verið póstlögð áður en 12 mánuðir eru liðnir frá því að réttur til greiðslu stofnaðist. Með umsóknum skulu fylgja öll gögn sem sjóðstjórn telur nauðsynleg hverju sinni.

 

Stjórn sjóðsins áskilur sér allan rétt til að breyta reglunum með 3ja mánaða fyrirvara eftir því sem þörf krefur, hvort sem er til þrengingar á reglunum eða útvíkkunar. Fé sjóðsins verður látið ráða því á hverjum tíma.

Gildir frá 1. janúar 2004.